สั่งพิมพ์หน้านี้
ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

หน้าที่

    วางแผน อำนวยการ และดำเนินการในเรื่องการกีฬาของกองทัพบก แนะนำ ส่งเสริมการกีฬาแก่ข้าราชการและครอบครัวในกองทัพบก ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา และการจัดการแข่งขันกีฬาของกองทัพบกตลอดจนบำรุงรักษาสนามแข่งขันกีฬาในความรับผิดชอบ และเตรียมที่พักนักกีฬา ที่มาทำการฝึกซ้อม หรือแข่งขัน บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

หน้าที่ของแผนก

     แผนกวิทยาศาสตร์การกีฬา

        - ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย การฝึกซ้อม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการออกกำลังกาย

        - เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้แก่กำลังพลของกองทัพบก และครอบครัว

        - บริการทดสอบความสมบูรณ์และฝึกสมรรถภาพร่างกายให้แก่กำลังพลของกองทัพบกและครอบครัว

        - บริการให้คำแนะนำแก่นักกีฬาของหน่วยในกองทัพบก ในการบำรุงรักษาสุขภาพและการฝึกซ้อม

        - บริการเกี่ยวกับการเจ็บป่วยที่เกิดจากการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา รวมทั้งการพักฟื้นหลังจากหายเจ็บป่วย

        - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

แผนกจัดการแข่งขัน

        - ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา  ทั้งภายในและภายนอกกองทัพบก

        - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

แผนกส่งเสริมกีฬา

        - แนะนำส่งเสริมกีฬาให้แก่ทหาร ข้าราชการกองทัพบกและครอบครัว ประสานงานอำนวยการ วางหลักนิยม

        - จัดทำตารางฝึกและหลักสูตรการกีฬา และดำเนินการฝึกศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับการกีฬาของกองทัพบก

        - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

แผนกเครื่องกีฬาและเครื่องช่วยฝึก

        - พิจารณากำหนดความต้องการ เก็บรักษา แจกจ่าย ปรนนิบัติบำรุงเครื่องกีฬาเครื่องช่วยฝึกและสิ่งอุปกรณ์การกีฬาของกองทัพบก

        - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 แผนกบริการ

        - วางแผน ควบคุม ดูแลการจัดที่พัก และอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาที่มาทำการฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาภายในและนอกกองทัพบก รวมทั้งให้บริการแก่กำลังพลที่มาฝึกอบรม

        - ดูแลและบำรุงรักษาสนามกีฬาในความรับผิดชอบ

        - สนับสนุนยานพาหนะในการรับ-ส่งนักกีฬา

        - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

การปฏิบัติงานที่สำคัญ 

     การดำเนินงานโดยทั่วไปของกองการกีฬา แบ่งเป็น  6  ลักษณะ คือ

    1. จัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก, การแข่งขันมวยชิงแชมป์กองทัพบก และ การแข่งขันกีฬาเพาะกาย 

    2. สนับสนุนสถานที่แก่นักกีฬาของกองทัพบกแก่นักกีฬาของกองทัพบกในการ ฝึกซ้อม/แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ และกีฬากองทัพไทย

    3. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารการกีฬา จำนวน ๑ รุ่น/ปี และนายทหาร ประทวนการกีฬาจำนวน ๑ รุ่น/ปี

    4. ขออนุมัติให้กำลังพลเข้ารับการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งกีฬาระดับต่างๆ

    5. จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

    6. รับผิดชอบ ชมรมกีฬาฟุตบอล, ชมรมกีฬามวยสากลสมัครเล่น และชมรมกีฬากอล์ฟ